Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2019

Мәмур баҹармырса президент, декан, мүәллим баҹармырса ректор нә етмәли?

Халга зүлм едән мәмурлар, көк атмыш назирләр јериндән тәрпәнмир, данланан, говулан да "јетим-јесир" мәмурлардан башга бир кәс дејил
Илләрдир бу инсанлара баша сала билмәдијимиз мәсәлә һагда бир даһа

"Илјарымдыр АДУ-да ректор вәзифәсиндә ишләјирәм. Бу мүддәтдә дә тәләбәләри савадлашдыра билмәрәм. Истәсәм дә, буну едә билмәрәм. 4 илин тәләбәләринин хариҹи дил билмәмәләринә ҝәлинҹә, һәмин тәләбәләрин савадсыз олмасына декан вә мүәллим мәсулдур. Чүнки онлар чохдан ишләјир вә белә чыхыр ки, анҹаг өзләрини иттиһам едирләр" – Бу сөзләр Камал Абдуллаја мәхсусдур. Ректору олдуғу Азәрбајҹан Дилләр Университетиндә дејиб бу сөзләри.

Адам Азәрбајҹан Милли Елмләр Академијасынын Һуманитар вә Иҹтимаи елмләр бөлмәсинин академик катиби, Азәрбајҹан Республикасынын милләтләрарасы, мултикултурализм вә дини мәсәләләр үзрә Дөвләт мүшавири олуб вә башга вәзифәләрдә чалышыб. Балаҹа адам дејил. Јазычыдыр, дилчидир, әдәбијјатчыдыр, мүәллимдир, ректордур. Чох тәәссүфләр олсун ки, һакимијјәт нүмајәндәләринин бурахдығы сәһви о да тәкрарлајыр вә неҹә ки, һакимијјәтдә отуранлара баша сала билмирик, ҝөрүнүр Камал мүәллимә дә бир һәгигәти баша салмаг чәтин олаҹаг. Чох тәәҹҹүблүдүр,
Һәгигәтән дә бу ҹүр тәфәккүрә саһиб олан инсанлара неҹә зијалы дејилир, неҹә олур ки, бу ҹүр инсанлар ҝәлиб елм, маариф саһәсиндә јүксәк вәзифәләр тута билирләр. Јохса доғрудан да һакимијјәтә, өлкәмиздә елмә нәзарәт едән (гурум варса бу) гурума елә Камал Абдулла зеһнијјәтиндә инсанлар сәрф едир? Јохса Камал Абдулла бундан габаг јахшы иди, ҝүҹлү тәфәккүр тәрзи вар иди дә "јухарылара" гошуландан бәри ҝериләјиб?
70 јашлы кишинин анламадығы билирсинизми нәдир? Бахын чыхыш едәркән дејир ки, мәсулијјәт декан вә мүәллимин үзәриндәдир. Мән баша дүшүрәм, әҝәр Камал мүәллим Азәрбајҹан Дилләр Университетинә беш-алты ҝүндүр ҝәлибсә мүмкүндүр орада лазым олан шәраити јарада билмәсин. Ахы ән азындан мүәллим һејәтијлә танышлығын өзү вахт апаран мәсәләдир. Амма өзү етираф едир ки, ил јарымдыр ки, һәмин университетин ректору вәзифәсини иҹра едир. Мән баша дүшүрәм, ола биләр ки, мүәллим һејәти ҹидди ҹәһдлә инсанларын савадланмасындан өтрү чалышмыр. Бәс ректора нә ҝәлиб? Бу бир ил јарым мүддәтиндә һәмин мүәллим вә деканы Камал Абдулла илк дәфә дејил ки, таныјыр. Бундан габаг да тәһсил оҹагларында чалышыб вә кифајәт гәдәр тәҹрүбәси олан адамдыр. Бу бир ил јарым мүддәт әрзиндә нә үчүн һәмин мүәллим вә декан барәсиндә лазыми өлчүләр ҝөтүрмәјиб?

Бу мәсәләдә ики нөгтә диггәт чәкир:
Ја Камал Абдулланын бүтүн бунлардан хәбәри вар, ја јохдур. Јохдурса демәли вәзифәсини истәнилән шәкилдә иҹра едә билмир. Јох әҝәр варса ја өзү сәсини чыхартмајыб, ја да өзү дә бу савадсызлашдырма, күтләшдирмә просесинин тәркиб һиссәси, ајрылмаз бир парчасыдыр. Јәни ел мәсәлинин дилијлә десәк – јухары түпүрсән бығ, ашағы түпүрсән саггалдыр. Амма нә олурса олсун ҝәрәк тәһсилә, маарифә, ҝәләҹәјимиз олан ҝәнҹләрин ҝәләҹәјинә түпүрмәјәсән.
Елә һакимијјәт адамларымыз да бу ҹүрдүр. Дәфәләрлә бу ҹүр мәсәләләр ҝүндәмә ҝәлир. Бу һәгигәти нә һакимијјәтә, нә дә Камал мүәллим кими инсанлара чатдыра билмирик. Ахы биздә "балыг башындан ијләнәр" дејә бир ел мәсәли дә вар. Бу о демәкдир ки, башын өзү јахшы ишләмир. Баш јахшы ишләмәсә һөкм етдији ајаг, гол, ҝөз вә с. органлар да өз функсијасыны јахшы јеринә јетирә билмәз. Үстә ҝәл, әҝәр баш јахшы ишләмирсә онун ајаг олмаг вахты чохдан чатыб. Ираг, Ливија кими өлкәләрдә ишләмәјән башлары чохдан ајаглар алтына атыб әзибләр.

Биз дәфәләрлә дөвләт сәвијјәли мүшавирәләрдә ҝөрмүшүк. Бүтүн ҝүнү мәмурлар данланыр. Бәзисини ити гован кими говурлар. Амма халг бу ҹүр уҹуз шоулара, "бу шәһәрдә" форматлы ҝүлүнҹ сәһнәләрә инанмыр. Чүнки халга зүлм едән мәмурлар, көк атмыш назирләр јериндән тәрпәнмир, данланан, говулан да "јетим-јесир" мәмурлардан башга бир кәс дејил.
Бир шеј дә вар ки, биздә онсуз да ашағы рүтбәли ишчиләр, мәмурлар данлананда халг бу мәнзәрәјә инанмыр. Чүнки нормал ағыл саһиби бүтүн бу баш верән һадисәләрдән башы ҝүнаһкар билир. Идарә едә билмирсәнсә рәдд олуб ҝетмәлисән. Идарә едә билмирсәнсә ја өзүн биләрәкдән белә едирсән, ја да сәнин баҹарығын јохдур. Даһа мүшавирә залындакы масанын јухары башында отуруб ҹамааты данламаг иш дејил. Өзүнү бу јолла тәмизә чыхара билмәзсән.


1077 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...