Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2019

Шаһын алкаш оғлу вә АБШ һөкүмәти нијә зәрәрчәкмиш Иран халгына јардым етмир?

40 илдир ки, бу халгы, Иран дөвләтини һеч бир гүввә чөкдүрә билмир
Иранда баш вермиш сел һадисәси бир нечә мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәјә башлады. Әввәла мүсәлман Иран халгы вә биз ҝөзәл билирик ки, Аллаһ Мүтәал һәр ишдә бир асанлыг, хејир, һикмәт гәрар вермишдир. Һеч бир шеј әбәс јерә дејилдир. Һәм сәбәби вардыр, һәм дә һикмәти.

Сел һадисәси заманы да бир нечә мәсәлә мејдана чыхды. Мәсәлән, кимләрсә дүшүнмәјә башлады ки, бәлкә биз бу немәтләрә ҝөрә Аллаһа шүкүр етмәдик, башымыза бу ишләр ҝәлди. Бу кими мәсәләләрдә предметләр мүһүм рол ојнамыр. Әсас одур ки, һамы бу мәсәләдән нәтиҹә чыхармалыдыр. Мәсәлән, Иранда селдән зәрәрчәкмишләрин һалына бахыб диҝәр инсанлар да Аллаһа шүкүр едә биләрләр. Амма сөһбәт әмәли шүкүрдән ҝедир. Елә бир шүкүр ки, инсаны Аллаһа гаршы ҝүнаһкар олмагдан чәкиндирир, ону Аллаһа һәгиги бәндә гәрар верир.

Икинҹиси будур ки, Азәрбајҹандан Ирана һуманитар јардымларын ҝетмәси бир даһа Иран-Азәрбајҹан мүнасибәтләринә зәрбә вурмаг истәјән сионистләри вә онларын өлкәмиздәки һавадарларыны сусдурду. Бир даһа сүбут олунду ки, Иран Азәрбајҹан достлуғу вар вә бу ики өлкәнин арасыны илләрдир чалышса да сионистләр вура билмәмишләр. Мәлум мәсәләдир ки, Иран Азәрбајҹан һәмсәрһәд дөвләтләрдир. Исраил сионистләри һәр заман фүрсәт ҝәзибләр ки, Ирана јахын өлкәләрин бириндә Иран әлејһинә силаһ вә техника базалары јаратсынлар вә лазым ҝәләндә Ирана зәрбәләр ендирсинләр. Амма бу һадисәләрдән сонра бир даһа онларын үмидләри пуча чыхды.

Үчүнҹүсү будур ки, Иранын мүхтәлиф шәһәрләриндә, гәсәбәләриндә бүтүн јол боју күчәләрдә јардым чадырлары гурулур, һәр кәс ҝүҹү чатан гәдәр селдән зәрәр чәкмиш инсанлара јејинти мәһсуллары, ҝејим, јорған-дөшәк ҝөндәрир. Бу, һәм дә о демәкдир ки, һәмишә фарс-түрк дүшмәнчилији салмаг истәјән ахмаглар бир даһа јаныб јахылырлар ки, нә үчүн бу өлкәдә түркү фарса, шиәни сүннүјә дүшмән етмәк олмур. Бу јахынларда сосиал шәбәкәләрдә пајлашылан бир фотода шиә руһаниси сүннү ағсаггалы чијнинә алыб гәрг олмагдан хилас етмишдир. Јахшы јадымдадыр ки, бу һадисәләрдән суи-истифадә етмәјә чалышан ахмаглар һәтта ҝүја Азәрбајҹандан Ирана нәгл едилән һуманитар јардым машынларынын Иранда јашајан түркдилли вәтәндашлар үчүн олдуғуну јајмаға чалышырдылар. Һамыја исә мәлумдур ки, зәрәр чәкән мәнтәгәләр түрк дилли мәнтәгәләр дејилдир.

Дөрдүнҹү мәсәлә јенә шүкүрлә бағлы бир мәсәләдир. Иран халгы арасында шүкүр едән инсанлар чохдур. Онлар Ислам дөвләтиндә јашајыр, һәр ҝүн ефирдә, радиода, сајтларда, һәтта ушаг бағчасы вә мәктәбләрдә онлара дини дәјәрләр ашыланыр. Онлар Аллаһа һәмд олсун ки, динин нә олдуғуну билирләр. Белә инсанлар селдән зәрәр чәкмиш әһали арасында да аз дејилдир. Белә ки, репортажлардан мәлум олур ки, онлар бу вәзијјәтләриндә белә шүкүр етмәји баҹарырлар.

Бешинҹиси будур ки, 40 илдир ки, бу халгы, Иран дөвләтини һеч бир гүввә чөкдүрә билмир. Бу гырх ил әрзиндә сијаси тәзјигләр, блокадалар, енбарголар тәтбиг етмәјә чалышсалар да һеч бири баш тутмамышдыр. Иран халгы бу сел һадисәсиндән сонра да сүбут едәҹәк ки, биз һеч заман сынмарыг, бу кими тәбии һадисәләри Аллаһын бир һикмәти кими ҝөрүб һәјата, шүкүр етмәјә давам едәҹәјик.

Алтынҹысы одур ки, индијәдәк руһанијјәтин ади инсанлардан узаг олдугларыны дүшүнәнләр вә буну чиркин тәблиғат кими габарданлар мөвҹуд иди. Онлар бир даһа шаһид олдулар ки, дејиләнләр там әбәс бир шејдир. Белә ки, нә гәдәр руһани бу ишдә зәрәр чәкмиш инсанлара јардым етдиләр. Һеч бири зәрәр чәкәнләрә биҝанә јанашмады. Тәглид мәрҹеләри тәрәфиндән зәрәр чәкмишләрә мадди јардымлар едилди. Чүнки әзиз динимиз бизә буну әмр едир.

Једдинҹиси, һәр дәфә Ислам дүшмәнләри әкс тәблиғат апарыб Иран дөвләтинин халга бахмамасыны шүурлара тәлгин етмәјә чалышырдылар. Амма бу һадисәләрдә бир даһа онларын планлары алт-үст олду, ҹәһдләри уғурсузлуға дүчар олду.

Сәкизинҹиси вә бәлкә дә ән әсасә одур ки, Ислам дүшмәнләри психи ҹәһәтдән дармадағын олмушлар. Белә ки, АБШ 40 илдир ки, Ирана "демократија ҝәтирмәк" барәдә планлар гурур. Ҝүја онун фикри Иран халгыны "зүлмкар режимдән" горумагдыр. Үстәлик, бир дәстә Ислама нифрәт едән инсанлар деврилмиш шаһын оғлуну, АБШ барларында алкашлыг едән пәһләвини јенидән һакимијјәтә гајтармаға чалышырдылар. Онлар индиләрдә ҝөрүрләр ки, Иран халгына онларын һеч бир фајдасы дәјмир. Иран дүшмәнләрини ашағыдакы кими бир нечә група бөлмәк олар;

1. АБШ вә онун һавадарлары ки, онлар Иран халгына бу вәзијјәт јардым ҝөстәрмирләр.
2. Иранын деврилмиш шаһынын шизик оғлу да бу ҝүнләрдә Иран халгы сөзүнү дилинә ҝәтирмир.
3. Ирандан вахтилә рәдд олуб ҝетмиш мүһаҹирләр вар, онлар фасид шаһын заманында Иранда фәсад төрәдир, мәнәвијјаты мәһв едирдиләр. Ингилаб оландан сонра дабанларына түпүрүб өлкәдән гачмышдылар. Президент сечкиләриндә исә ҝүја халгын сәсләринин сахталашдырылмасы бәһанәсилә чыхышлар едиридләр. Индиләр дә Иран халгы һәмин халг олса да бу инсанлар һәмин инсанлар олуб шанлы халга јардым ҝөстәрмирләр.

Нәтиҹә будур ки, селин зијанлары олса да бу кими фајдалары да өзүнү ашкар шәкилдә ҝөстәрмиш олду.


1568 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...