Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Мај 2019

Бајрам Макјажлы телеканализасијанын, телеканализасија да Илһам Әлијевин симасыдыр

Макјажлы, нурсуз бу ушаг бир кило рәнҝ үзүнә вурараг, сачларыны һејванлара консерт верән һансыса сәвијјәсиз мүғәнни кими дүзәлдиб ефирә чыхыр
Бир нечә мүддәтдир бәзи апарыҹылар, шоу әһли, верилиш дүзүб-гошанлар Бајрам Нурлу кими танынан, әслиндә исә сифәтиндә нурдан әсәр-әламәт олмајан, әксинә Бајрам Макјажлы кими чағырылмасы доғру олан бир нәфәри реклам едирләр. Мәлум олур ки, мәлум мәгсәдләрдән өтрү адама спонсорлуг едәнәр тапылыр. Бу ҹүр адамларын әслиндә бизләр тәрәфиндән арашдырылмасы налајиг оларды, садәҹә фәсады үзә чыхарыб тәнгид етмәклә ҹәмијјәтә хејир вермәк мәгсәди ҝүдүрүк. Бәлкә һәја едиб өз абырсызлыгларыны бир гәдәр азалтдылар. Ону да дејим ки, беләләри һагда һеч дә арашдырма апармырыг, беш-он дәгигәмизи сәрф етмәјимиз кифајәт едир ки, адамы таныјаг. Беш–он дәгигә вахт сәрф етмәклә ајдын олду ки, ајлардыр реклам олунан Бајрам Макјажлыны ики дәстә габаға вермәкдә мараглыдыр. Биринҹиси она спонсорлуг едәнләрдир. Адам нә мүғәннидир, нә дә инҹәсәнәт адамы. Затән октјор, кинорежиссор олсајды диҝәр сәнәт адамлары кими о да аҹындан өләрди. Садәҹә бир нечә ил әввәл АНС телеканалында фалчы, екстрасенс адыјла ҝөрүнүб. Инди исә онун бу гәдәр спонсорла тәмин едилмәси, ҹамааты "елә едәрәм, белә едәрәм" демәклә һәдәләмәси ону ҝөстәрир ки, биләрәкдән халгын мәнәвијјатыны, хүсусән ҝәнҹлијини (нәзәрә алын ки, Бајрам Макјажлынын һеч 25 јашы јохдур) позмаг истәјән гүввәләр түркләр демишкән "пијасаја јени сима(сыз) тәгдим едибләр." Јәни ҝүндәми Бајрам Макјажлыјла мәшғул етмәјә башлајыблар. Ону биләрәкдән ефирдә һәјасыз арвадлар кими чығырдан шоу әһли, апарыҹылар өз верилишләринә галмагал үстүндән аудиторија газанырларса, ону габаға верән сијаси ојунбазлар да ону тәнгид етмәклә ефирдән јығышдырмаг истәјәнләрә демәк истәјирләр ки, чашма, јохса елә Бајрам демишкән лазымлы јерләрдә ҝөрүшә биләрик. Јохса өлкәдә минләрлә илаһијјатчы олдуғу һалда, һеч биринин ефирдә верилиш апармаг, дини сөһбәтләр етмәк һаггы олмадығы һалда (дөвләт бу имкандан онлары мәһрум етдији һалда) Бајрам Нурсуз ефирдә нә гәләт едир? Икинҹи мараглы инсанлар исә шоу әһли, апарыҹылардыр. Бајрам кими инсанлары өз верилишләринә, телеканализасијаларына чағырыр, ијләндирир, онсуз да чохдандыр ки, ијләнмиш, үфунәт ији верән, телеканализасија адыны алан ефирләрини икигат ијләндирмәјә чалышырлар. Әслиндә она тамаша едән инсанлар нифрәт едир, видеоларын, хәбәрләрин алтында намуслу, виҹданлы инсанлар Бајрамы да онун һимајәдарларыны да данлајыр, онда киши сифәти ҝөрмүрләр. Амма верилиши охуҹу күтләси газансын дејә Елҝиз, Толик кими налајиг адамлар ону верилишә чағырыр, үзүр истәјирик ифадәјә ҝөрә - банладыр, ҹамааты һәдәләтдирир, бир сөзлә рејтинг газанырлар. Әлбәттә ки, Бајрам Макјажлынын да мүвәггәти бир дөврү вар. Онун да улдузу ондан габагкы бајрамлар кими бу ҝүн сабаһ сөнәҹәк. 

Сырф Бајрам Макјажлынын тимсалында бир мәсәлә олдугҹа нараһат едиҹидир. Демәли, балаҹа арашдырмадан сонра мәлум олду ки, адам илк дәфә АНС-ә Елҝизин фалчыларла бағлы ола верилишә дәвәт едилиб. Ора илк дәфә ҝәлән Бајрам да һамынын да шаһиди олдуғу, Елҝизин дә дедији кими орта мәктәбдә охујурду. Даһа доғрусу охумурду. Елҝиз дејирди ки, бу адам дәрсә ҝетмир, орада әјләшән иштиракчылар да она мәктәбә ҝетмәји төвсијә едирдиләр. Бајрам онда чох балаҹа иди, өзүнә бөјүк фалчы кими ҝәлирди. верилишдә һеч бир гәләт (фал вә с.) едә билмәмәси бир јана, өзүнү ахмаг кими апарыб ҝиҹ-ҝиҹ һәрәкәтләр дә едирди ки, диггәти өзүнә чәксин. Амма елә ахмаг кими дә јаддашларда галды. Амма инсафән дејәк ки, о вахтлар балаҹа олдуғу, бу гәдәр п..-пүсүр батмадығы үчүн үзүндә балаҹа да олса нур вар иди. Инди исә һәмин сифәти Бүләнт Әрсојун сифәтиндән фәргләнмир. Макјажлы, нурсуз бу ушаг бир кило рәнҝ үзүнә вурараг, сачларыны һејванлара консерт верән һансыса сәвијјәсиз мүғәнни кими дүзәлдиб ефирә чыхыр, јутубда данышыр. Бир сөзлә она итин сөзүнү јазырлар, ешшәјә охшајан дејән кими, арвада охшадан кими, позғун кими гәлмә верән ким...
Бүтүн бунлары нәзәрә алараг һәјәҹан тәбили чалмаг лазымдыр әслиндә. Чүнки о заманлар Елҝизин верилишинә дәвәт едилән, орта мәктәбә охумаға ҝетмәјән бу ушаг (артыг күчә ушағы) һагда тәдбир ҝөрүлмәди. Тез бир заманда матышкаја, позғуна охшар бир ҝөркәмә салынды. Бу, бизим әввәла шоу-бизнесин, телеканализасијаларымызын, онларын спонсорларынын ҝүнаһыдыр. Бајрам Нурсуз бу дәгигә телеканализасијаларын симасыдыр. Онун тимсалында ҝәнҹлијимизи бу ҹүр бөјүдүрләр. Демәк истәјирләр ки, Апрел дөјүшләриндә шәһид олан әсҝәрләрә клип чәкмәк, Мүбариз Ибраһимову јад етмәк әвәзинә Бајрам кими һәјасыз инсанлара бахын. Истәјирләр ки, беләликлә дә ҝәнҹләрин бејни позулсун. Һалбуки Бајрам Нурсуз ҝәнҹдир, һәрби хидмәтә ҝетмәк һәддиндә олдуғу һалда хидмәтдән дә јајыныб. Демәли бизим балаларымыза Апрел дөјүшләриндә шәһид олан әсҝәрләр кими әсҝәрлијә ҝетмәк дејил, онларын атылан дырнағы олмајан Бајрам кими хараб ҝәнҹләрә бахыб онларын тајы олмаг ашыланыр. 

Телеканализасијаларымыз да Илһам Әлијевин симасыдыр. Бәли, мәһз Илһам Әлијеви гынамаг лазымдыр. Һалбуки Илһам Әлијевин өзү өз оғлунун Бајрамын ҝүнүнә галмасыны һеч заман арзу етмәз. Бу ҝүн сабаһ Бајрамдан да өз режими, өвлады үчүн тәрифләр истәјәҹәк. Әкс һалда Бајрамын олмајан нурундан телеканализасијаларда әсәр әламәт галмајаҹаг. Нијә телеканализасијалар Илһам Әлијевин симасыдыр. Чүнки өзүнә һөрмәт гојан бир лидер бу ҹүр һалларда, Бајрам кимиләр илк дәф ефирә чыханда һәрби хидмәтдән јајынанда, мәктәбә ҝетмәјәндә тәдбир ҝөрмәли, онун гулағындан тутуб сәнҝәрләрин биринә атмалы иди. Бу ҝүн Бајрам Нурсуздан Бүләнт Әрсој сифәти, һејванлара консерт верән мүғәннинин башы дүзәлдилирсә, ҝәнҹләримиз сабаһ бајрамлашдырылырса Мүбаризләр тапдаланырса, Апрел шәһидләринин руһуна һөрмәтсизлик едирлирсә бүтүн бунлардан биринҹи дәрәҹәдә Илһам Әлијев ҝүнаһкардыр.


1186 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...