Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2019

Азәрбајҹан ҝүндәмини зәбт едән мөвзулар: оғрашлыг, хәјанәт, мәмур гудурғанлығы...

"Јени Мүсават" гәзетинин сајтына сонунҹу дәфә дахил олдуг, һәмишә олдуғу кими бу дәфә дә сајтын ҝүндәминдә оғрашлыг, бигејрәтлик, мәмур гудурғанлығы, јалтаглыг вә с. Әлбәттә, "Јени Мүсават"ын адыны чәкмәк о демәк дејил ки, диҝәр сајтлар, үмумијјәтлә өлкә ҝүндәми јахшы вәзијјәтдәдир. Биз она ҝөрә "Јени Мүсават"ын адыны чәкирик ки, бу сајт вә ејни адлы гәзет демәк олар ки, өлкәдә ән чох охунаглы, бахымлы медија органыдыр. Һәтта, бу гәзети охујанларлар арасында игтидарчы, мүхалифәт, Арифоғлунун кечмиш силаһдашлары вә с. вардыр. Сијасәтлә чохдан сағоллашан инсанлар белә бәлкә бу медија органыјла әлагәсини там гырмајыб вә ону изләмәклә өлкәдә баш верәнләрдән хәбәрдар ола билир. Тәбии ки, әввәлки Арифоғлу да "Јени Мүсават" да чох фәрг едир. Әввәлләр биз Арифоғлунун тимсалында мәрд, мүбариз, давалы (иддиалы мәнасында) Арифоғлу ҝөрүрдүксә инди јалтаглыг, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК, тәрбијәсизлик вә башга рәзил сифәтләр адамын демәк олар ки, симасыдыр. Һазырда о "Јени Мүсават" вә саир медија органларыны јалтагланмагла, тәрбијәсиз хәбәрләр дәрҹ едиб пул газанмагла сахлајыр. Бир јандан јалтагландығы һакимијјәтдән өзүнә вә јазарларына пул, ев сезонунда ев гопардыр, диҝәр тәрәфдән дә әхлагсыз сајтлар, хәбәрләр јајмагла ишини габаға апарыр.
Əлбәттә бизим фәрдләрлә ишимиз јохдур. Биз Арифоғлунун тимсалында бу типдә вә әгидәдә олан инсанлары, өлмүш инсанлығы тәнгид едирик. Садәҹә Арифоғлунун гәзети халгын ҝүзҝүсү олмаға иддиалы олдуғу үчүн онун бәрбад вәзијјәтини ҝөстәрмәклә диҝәр медија органларынын (үмуми шәкилдә) даһа биабырчы олдуғуну диггәтә чатдырмаг истәјирик.
Сонунҹу хәбәрләр нәдир: Ҝәнҹәдә ата 14 јашлы оғлуну вәһшиҹәсинә дөјдү. Ҹаһанҝирин вәкилләри 4.1 милјард вә 1.7 милјонлуг иддиалара етираз етди. Ағҹабәбидә 14 јашлы гызын мүәммалы интиһары. Зәрдабда 50 јашлы кишијә гадын палтары ҝејиндирдиләр. Филанкәс "ханым" синәсини ҝөстәрди. Көчәрјанын ҝәлини ҹыдыр дүзүндә. 2019-ҹу илин унудулмаз галмагаллары: аилә дағыданлар, тәҹавүз едиләнләр, сөјүш сөјәнләр... Сонра дејирләр ки, мүхалифәт Авропада отуруб Илһам Әлијеви сөјүр. Бахын, ҝөрүн, өлкәни елә вәзијјәтә гојублар ки, адам күчәдә, базарда "адам кими адам" ҝөрәндә севинир, дејир нә јахшы ки, јахшы инсанлар, инсанлыг һәлә дә там өлмәмишдир.

Бир өлкәнин ефир каналлары ки, телеканализасија адланды, бу өлкәдә һансы дүрүстлүкдән данышмаг олар. Ҝөрүн иш нә һәддә чатыб ки, "Јени Мүсават" кими гәзетләр өз пулуну, јазарларын чөрәк пулусуну тәрбијәсиз хәбәрләр чап етмәклә чыхардыр. Әлбәттә, өлкә ҝүндәми бу ҝүндә олдуғу үчүн итидарын "чәнәси" дә чалышыр охуҹу күтләси топласын. Чүнки нә гәдәр дә олса охуҹуларын бир һиссәси јалтаглыг сачан инсанлардан гачдығы үчүн бу бошлуғу бир вәҹһлә долдурмаг зәрурәти мејдана чыхыр. Фәрз едәк ки, јутубда етираз едән һансыса мүхалифәтчинин 456.546 изләјиҹиси варса, онлара бу сајын тән јарысы гәдәри "әһсән" дејирсә, Арифоғлуда да артыг белә бир үрәк, ҹәсарәт,шәффафлыг галмадығы, данабаш Заминин, атеист Халид Казымлынын ҝиҹ-ҝиҹ јазылары охунмадығы үчүн мәҹбур олуб әхлагсыз јазыларла варланмаг истәјирләр. Чүнки өлкәдә ики ҝүндәм вар, ја игтидары лајиг олдуғу тәһгирләрлә бәзәмәлисән, ја да оғрашлыг сачан шоу-бизнесә бәнд олмалысан. Биринҹиләрдә олан үрәјә саһиб олмадыгда икинҹи дәстәдән олмаг лабүддүр. Сусуб отуруб, һеч бир ишә гарышмајанлар чох аздыр. 

Амма бу өлкәнин һәгиги бир ҝүндәми дә вардыр. Лазым олса биз мөвзу тәгдим едә биләрик: Нә үчүн бир аилә 40 илдир һакимијјәти зәбт едиб. Нә үчүн ефир мәканы телеканализасија олуб, оғрашлыгдан башга һеч нә вәд етмир? Нә үчүн зинданларымыз наһагдан һәбс едилән диндарлар, руһаниләр, сијасәтчиләрлә долудур. Нә үчүн тибб-сәһијјә саһәси, тәһсил системи бәрбад ҝүндәдир. Нә үчүн рүшвәтхорлуғун көкү кәсилмир? Нә үчүн Гарабағ узун илләрдир ишғал алтындадыр. Нә үчүн халг касыбчылыгдан әзијјәт чәкир? Нә үчүн пенсијалар аз, әмәк һаггы зәиф, иш тапмаг мүмкүнсүз? Нә үчүн азјашлылар интиһар едир, мүһарибә ветеранлары өзләрини јандырыр? Нә үчүн? Нә үчүн? Нә үчүн? Һалбуки бир заманлар верилән суаллар бунлардан ибарәт иди. Инди исә бигејрәтләр һакимијјәтдә ат ојнадан ҝүндән өлкәдә бу ҹүр бигејрәтлик сачан һадисәләр баш верир. 

Валлаһ бу вәзијјәти көкүндән дәјишмәк лазымдыр. Бу исә о заман баш верир ки, халгын руһанисинә дәјәр верилсин, ефир мәканы шоу-бизнес фырылдағчыларынын дејил, Аллаһ адамларынын әлинә дүшсүн. Бу о заман баш верир ки, халг Аллаһын јолуна гајытсын. Дүшүнүлмәсин ки, бу вәзијјәти дәјишмәк мүмкүн дејил. Мүмкүндүр. Халг Аллаһа сарылса, бәсдир бу гәдәр ҝүнаһ ичиндә батыб ҝетдим дејиб төвбә еләсә, өз агибәтини дәјишсә бүтөвлүкдә өлкәнин вәзијјәти јахшылашар. Азәрбајҹанын вәзијјәтинин бәрбад ҝүндә олмасыны сүбут етмәк үчүн бирҹә бу јетәр ки,адам кими јашамаг истәјән, баласына ҝүн ағламаг истәјән мин бир јолуну тапыб өлкәјә дә, һакимијјәтә, гануна да, түпүрүб өлкәдән ҝетмәјә чалышыр. Тәбии ки, бу да чыхыш јолу дејил, ишин игтидара лазым олан тәрәфидир. Әслиндә исә бу дөвләт, өлкә бир аиләнин, бир дәстә гудурған мәмурун дејил. Бу торпаглар һеч бир ишә јарамајан назирләрин, мәмурларын, Рәҹәбли кими алчаг депутатларын аилә бизнесинин гурулмасы үчүн дејил. Бу торпаглар Аллаһ бәндәләринин нормал јашамалы олдуғу торпагларыдыр.


1102 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...