Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2019

Бәлкә бу да түркүн хәстәлијидир

Өзҝә вахт "бир милләт ики дөвләт дејиб" баш-бејнимизи апарырлар. Биз Аллаһдан истәјирик ки, бир милләт ики дөвләт олаг. Һәтта нәинки бир милләт ики, үч, беш, он, он беш, нә оларды бүтүн мүсәлман дүнјасы бирләшиб ваһид үммәт олдугларыны сүбут едәрдиләр.
Амма бу дәфә мөвзу тамам башгадыр. Биздә бир чох инсанлар "бир милләт ики дөвләт" дејиб аләмә ҹар чәкирләр. Мәгсәд Азәрбајҹан вә Түркијәдир. Биз гардаш, дост, сирдаш, һәмкар өлкәләрик. Амма чох тәәссүф ки, бәзи вахтларда санки буну унудуруг.
Билирсиниз ки, бизим ефир мәканы телеканализасија адына чохдан лајиг ҝөрүлүб. Бу телеканализасијада апарыҹылардан бири вар, бир дәфә верилишиндә дизи үстә сүрүнәркән һансыса апарыҹы бир гызы да белинә "ешшәк кими" миндириб апарырды. Индиләрдә һәмин апарыҹы (јәни белиндә ешшәк кими јүк апаран инсан) топа тутулуб. Јадыма ҝәлмир ки, о заман телеканализасијада ешшәклик едәндә ону топа тутмушдулар ја јох. Әсас одур ки, бу дәфә топа тутублар, өзү дә дејибләр ки, Азәрбајҹаны тәһгир едиб. Затән Азәрбајҹан телеканализасија топлу вә күлли бир шәкилдә Азәрбајҹана тәһгирдир. 

Мәсәлә исә бундан ибарәтдир ки, бу апарыҹы телеканализасијада башлајыб Түркијәдә јашајан түркләр кими данышмаға. Нормалда Сабир Рүстәмханлы кими нә етдијини билмәјән инсанлар бу ҹүр адамлары мүдафиә етмәли иди. Де ҝәл ки, ондан да һәлә ки, сәс-сораг јохдур. Чүнки бу адам гәрибә бир хәстәлијә тутулуб. Һарда әрәб-фарс сөзләри ҝөрүр ҝөтүрүб Анадолу түркҹәсинә чевирир. Ҝүја биз һејиф јеринә, јазыклар олсун, сәадәт әвәзинә мутлулуг, асан әвәзинә колај сөзләри ишләтмәлијмишик. Чүнки биринҹиләр әрәб-фарсдан кечән сөзләрдир, икинҹиләр исә түрк сөзләридир.
Бәли, биздә бу хәстәлик вардыр. О дәфә бекарчылыгдан бир түрк каналына бахырдым, ҝөрдүм түркијәлиләр ҝәлиб Азәрбајҹандан репортаж һазырлајыблар. Бир аилә јемәк биширир, баҹардыглары гәдәр дә Анадолу түркҹәсиндә данышырдылар. Өз азәрбајҹанлыларымыз һа, түркләр јох. Бу јердә исә гулагларымызы "мазол" едән бир ҹүмлә вардыр фәгәт – ҝөр һеч түрк ҝәлиб азәрбајҹан шивәсиндә данышармы?
Бу, бир хәстәликдир, биздә чохдандыр ки, мөвҹуддур. Сәһијјәмиз дә бәрбад ҝүндә олдуғу үчүн бу хәстәлијә чарә тапа билмир. Ҝәрәк үз тутаг Ирана.
Бундан даһа хәстәси билирсиниз кимдир? "Ҝөр һеч түркләр азәрбајҹанҹа данышар?" дејәнләр. Әҝәр бир милләт ики дөвләтдирсә онда ҝәрәк Анадолу түркҹәсиндә данышан хәстәләримизи гынамајаг. Бәс биз дә түркүк, онлар да түркдүрсә нә үчүн бир азәрбајҹанлынын Анадолу шивәсиндә данышмасыны нөгсан тутурсунуз? Онда елә иҹазә верин данышсын да.

Заваллы инсанлар, демәли сөзү ҝедән ешшәк апарыҹынын мин бир тәрбијәсизлији бәзиләринин ҝөзүнә ҝирмир, амма түркҹә данышанда әсәбләширләр. Мән шәхсән разыјам ки, бүтүн Азәрбајҹан халгы Анадолу түркҹәсиндә данышсын, һәтта дөвләтин дили түрк дили олсун, Илһам Әлијев рәсми чыхышларында Әрдоған кими, "едијорум", "насылсын" вә буна охшар сөзләрдән истифадә етсин, амма телеканализасијамыз телеканализасија олмагдан чыхсын, абырлы олсун, ешшәкләр јох, инсанлар ҝөрүнсүн. Бу да түркүн хәстәлијидир ки, 100 грам дилә "һөрмәтсизлик" оланда етираз едир, амма дил саһиби олан инсанлар телеканализасијадан тәһгир едиләндә бир сөз демирләр. Әҹәб олур сизә. Дејирләр су ајдынлыгдыр, ағзыныза су алыб отурун.


1520 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...