Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијул 2019

"Куртлар вадиси Ахар сајты"нын Бәшәр Әсәд ссенариси

Ахар сајтынын сионист-Исраилин гондарма сәфирлијинин медија органы олдуғуну дәфәләрлә сүбут етмишик. Бу сајт вә үмумијјәтлә сајт рәһбәрлијинин табелијиндә олан сајтлар тез-тез Иран әлејһинә хәбәрләр, јалан вә гәрәзли мәлуматлар дәрҹ етмәклә мәшғулдур. Өзләри дә ҝүја Азәрбајҹан дөвләтинин марагларыны мүдафиә едирләр. Әслиндә исә сионист "сәфирлији" бунлары тәлиматландырыб ки, Иран әлејһинә јахшы фәалијјәт ҝөстәрсинләр, бунун үчүн дә заһирдә өзләрини Азәрбајҹан дөвләтинин, президентинин сијасәтини дәстәкләјән инсан кими ҝөстәрсинләр. Биз исә дәфәләрлә бу сајты ифша етмишик.

Елә сонунҹу Мәһәррәм ајында да Иранын Кәрбәлаја зәввар тәшкилини габартмышдылар. Биз исә суал вермишдик ки, Азәрбајҹан дөвләтини дәстәкләјән бир медија органы нә үчүн Илһам Әлијевин дахили сијасәтини дәстәкләјир, өлкә мүхалифәтини өлкәдә сабитлији позмагда иттиһам едир, амма бунунла белә президентин хариҹи сијасәтини нијә дәстәкләмир. Нә үчүн мүхалифәти дахили сабитлији позмагда иттиһам етдији һалда, Азәрбајҹан дөвләтинин арасыны гоншу дөвләт олан Иранла вурмаға чалышыр. Буна исә һәлә ки, бир ҹаваб верә билмирләр. Чүнки әслиндә сионист исраилә хидмәт едирләр. Онларын "Азәрбајҹан дөвләтинин марагларыны мүдафиә етмәси" дә тамамән хәјал үрүнүдүр.
"Хәјал үрүнү" демишкән, јадымыза Түркијәнин бир вахт ефирә верилән мәшһур сериалы "Куртлар вадиси" дүшдү. Ахы "Куртлар вадиси" сериалында да кино башламаздан өнҹә ҝөзүмүзә "...тамамән хәјал үрүнүдүр" јазысыны сохурлар. Бу сериалы әрсәјә ҝәтирәнләр өзләри етираф едир ки, сериалда ачыг-ашкар Бәшәр Әсәдин ады чәкилсә дә, рәсми вурулса да, ИШИД ШӘДИД адыјла гәләмә верилсә дә бүтүн бунлар фантазија мәһсулудур. Елә Ахар сајты да фантазија, ҝөрдүјү јухулары сајтында дәрҹ етмәклә мәшғулдур.

Бу јахынларда Ахар сајты "Куртлар Вадиси" сериалыны ујғун бир ссенари јазыб. Демәли, сән демә Бәшәр Әсәдин зинданында әзијјәт вә ишҝәнҹә ҝөрән бир гадындан мүсаһибә алыныб вә о да башына ҝәлән дәһшәтләр һагда данышыб. Әлбәттә, зинданда инсанлар бәј баласы кими јашадыгларыны иддиа етмирик. Мүмкүндүр зинданда инсанлар чәтинликләрә, һәтта бәлкә ишҝәнҹәләрә дә мәруз галсынлар. Амма Ахар сајты унудуб ки, орада һәбс едиләнләр милјонларла суријалынын ганыны төкән, евини дағыдан, ушағыны јетим гојан алчаг ИШИД-ин муздлу көпәкләридир. Онлары тикә-тикә доғрасалар адамын үрәји сојумаз. Бир јандан Ахар сајты мүхалифәти гынајыр ки, өлкәдәки сабитлији позур, диҝәр јандан да Суријадакы сабитлији позан ИШИД муздлу көпәкләрини һәбс едән Бәшәр Әсәди гынајыр. Демәли, Ахар сајты өз сионист маһијјәтиндән әлавә, һәм дә ИШИД муздуру олдуғуну ифадә етмәјә чалышыр.

Амма бу ҹүр хәбәрләрин јеринә ҝәрәк ИШИД сајты суал верәрди ки, ахы бу инсанларын ИШИД сәфләриндә нә ити азмышды ки, инди дә Сурија зинданларына ит кими зәнҹирләнәндә етираз едирләр. Ишҝәнҹә, зүлм, әзаба ҝәлинҹә, Ахар сајты өзүнү һүманист ҝөстәриб зүлмү писләдијини ифадә етмәјә чалышыр. Лап дејәк ки, өлкәдә ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКЛӘ дә мәшғулдур, Азәрбајҹан зинданларында әзијјәт ҝөрән һагг әһлини мүдафиә етмир, бәс нә үчүн Исраилин гырдығы ҝүнаһсыз көрпәләрин өлүмүндән јазыб сионистләри гынамыр? Чүнки адамлар әсил сионист көпәји функсијасыны јеринә јетирир.

Хатырлајырсынызса "Куртлар вадиси" сериалында да бир сезон Бәшәр Әсәди гынадылар, диктатор дедиләр, девриләҹәјини ан мәсәләси һесаб етдиләр. Орада бир фрагмент вардыр, демәли, филмин гәһрәманы Полад Әләмдарын адамлары Бәшәр Әсәдин адамлары тәрәфиндән јахаланыр. Ҝүја орда Әсәдин бөјүк портретинин асылдығы отагда забит Поладын адамларыны Бәшәр Әсәдин портрети өнүндә сәҹдә етмәјә, ону өзүнүн Аллаһы гәрар вермәјә мәҹбур едир. Инди Ахар сајты да һәмин тәхәјјүл мәһсулу олан филмләрдән илһам алыр.
Амма инсафа галса "Куртлар вадиси" Ахар сајтындан јенә дә белә баханда гејрәтлидир. Чүнки "Куртлар вадиси" сериалында дәфәләрлә Исраил сәфирлији тәнгид едилиб, сионист олдуғу ҝөстәрилиб вә фәләстинлиләр мүдафиә едилиб. Ахар сајты исә бүтүн инсани кејфијјәтләрини демәк олар ки, итирб, шәрәфә, виҹдана, гејрәтә түпүрүб исраилин көпәји олмаға гәрар вериб.


673 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...