Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијул 2019

Рамил Үсубовлар, Бәјләр Әјјубовлар, Артур Рәсизадәләр дә УНЕСКО-нун Үмумдүнја Ирс Сијаһысына салынмалыдыр

УНЕСКО ҝәрәк бизим һөкүмәтин 40 илдән јухары вәзифәдә олан мәмурларыны да сијаһыја саларды
Бакыда УНЕСКО-нун Үмумдүнја Ирс Комитәсинин 43-ҹү сессијасында Азәрбајҹан "Хан Сарајы илә бирҝә Шәкилинин тарихи мәркәзи" Унеско Үмумдүнја Ирс Сијаһысына дахил едилиб. Илһам Әлијев дә бу мүнасибәтлә хагы тәбрик едиб. Бу нәјә ҝөрә едилиб, чүнки Шәки гәдим шәһәрдир, бу шәһәрин гәдим тарихи кечмиши вардыр. Гәдимлијә, тарихә галанда УНЕСКО ҝәрәк бунларла кифајәтләнмәмәли, бизим һөкүмәтин 40 илдән јухары вәзифәдә олан мәмурларыны да сијаһыја саларды. Бахын мәсәлән, Артур Рәсизадә, Новруз Мәммәдов, Рамил Үсубов, Бәјләр, Абид Шәрифов вә башга нә гәдәр мәмурларымыз, һәтта гоҹа депутатларымыз вар ки, бунларын јашында мешәләрдә ағаҹлар галмајыб. Бунлар әсил әнтигдир, уникал абидләр онларын јанында чох ҹавандыр.

Әслиндә бүтүн халглар, дөвләтләр Азәрбајҹандан ибрәт алмалыдыр. Буну дәфәләрлә депутатханада Сијавуш Новрузовлар, Зијафәт Әсҝәровлар дејиб амма саггаллары олмадығы үчүн сөзләри кечмир. Бахын, Сијавуш Новрузов дәфәләрлә дејиб ки, ҝәлиб Азәрбајҹандан сечки системини, демократијаны өјрәнсинләр. Зијафәт дәфәләрлә дејиб ки, Авропада Илһам Әлијев кими лидер олмадығы үчүн онлар бизә пахыллыг едирләр.
Бунунла белә УНЕСКО тәкҹә бу ишләрлә мәшғул олмамалыдыр. Мәсәлән, ҝәлиб бир азәрбајҹанлынын Илһам Әлијевин ајағынын дәјмәдији учулмасы ан мәсәләси олан дахмаларына бахсынлар, Шәкинин хан сарајындан даһа гәдимдир.

Әлбәттә ки, УНЕСКО-нун бу аддымлары халгда онун сәмимијјәтинә инам јаратмыр. Үмумијјәтлә Азәрбајҹан халгы о гәдәр зәдәләниб ки, бу саат һеч кимин сәмимијјәтинә инанмыр. Тәсәввүр един ки, "дүнјада бүтүн мәзлумларын һимајәдарыјыг" дејиб Суријада, Фәләстиндә, Јәмәндә һаггы тапданмышлара јардым едән Ирана да бизим инамымыз јохдур. Инди бу халг дејирсиниз ки, дуруб УНЕСКО-ја бел бағлајаҹаг. Һамы ҝөзәл билир ки, УНЕСКО рәһбәрлији јенә Азәрбајҹана јағлы тикә кими бахыр, бу сәбәбдән јенә дә нәсә гопартмаг үчүн һөкүмәтимизи ширникләндирир. Ахы һөкүмәт белә мәгамларда өзүнү тәрифләјир, дејир ки, бу гәдимлији, уникаллығы дөвләт, һакимијјәт горујуб. Буна ҝөрә дә она беш вермәк лазымдыр.

Елә халгын психолоҝијасынын мәһв олмасынын, онда кимсәјә инамын галмамасынын бир, бәлкә ән бөјүк сәбәби дә һакимијјәтин севинҹидир. Бу дәгигә халг үчүн чох ҝөзәл бир мејар вардыр. Халг бир ишдән өтрү севиниб севинмәмәк үчүн һакимијјәтин ағзына бахыр. Әҝәр һакимијјәтин додағы гачдыса, севиндисә демәли јүз фаиз халгын хејринә бир иш олмамышдыр. Елә бу дәфә дә белә олду. Нијә? Инсафлы данышаг да. Нәјимизә лазымдыр ки, Хан сарајы УНЕСКО-нун ҮИК-ә дахил едилиб. Ҝөзләримиз ајдын. Доктор Рәшидин сөзү олмасын, мән нејнирәм о уҹа биналары, гызыл габы ки, ора ган гусурам. Тәпәнизә дәјсин сизин алов гүлләләриниз дә, Хан сарајыныз да. Милләти бир парча чөрәкдән өтрү Русијада, Ҝүрҹүстанда, түркијәдә, Канадада, Украјнада мин ҹүр әзаб-әзијјәтә салырлар, бу тәрәфдән дә Хан сарајыны мәшһурлашдырырлар. Халгын гарнынын аҹлығы, евинин бәрбад ҝүндә олмасы рекордлар китабына дүшмәлидир. Халгы гул кими јашајан өлкәнин диварларынын, Хан сарајынын дүнјада шөһрәт тапмасы кимә лазымдыр? Бир халгын мәдәнијјәти Заурдан, Әли Мирәлијевдән, Бајрамдан вә с. шоучулардан ибарәт олдуса бу халгын дүнјада танынан мәдәнијјәти дашдан, дивардан, сарајдан, карвансатајдан ибарәт олаҹагдыр. Бир өлкәдә инсана гијмәт верилмирсә тәбии ки, о өлкәнин инсана гијмәт вермәјән һакимијјәти УНЕСКО-нун бу кими гәрарларына диш ағардаҹагдыр.


650 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...