Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2019

Шоу мәҹлисдә нијә Огтај Әсәдов шоупутатлары данышдырмыр?

Ҝүләр Әһмәдова өзү демишди ки, бүтүн депутатлар садәҹә тәјин едилир. Рамиз Меһдијев тәрәфиндән сечилир.
Шоупутатханада баш шоумен Огтај Әсәдов гәрибә ачыглама вериб. Дејиб ки, иҹлас баша чатандан сонра гәзетләр јазыр ки, нә үчүн депутатлар, даһа доғрусу шоупутатлара сөз верилмир. Огтај Әсәдов даһа сонра әлавә едиб ки, бәзи журналистләр бу кими мәсәләләрдән шоу дүзәлтмәјә чалышырлар. Шоуменләр дә етираз едиб дејирләр ки, Огтај Әсәдов бизи тәһгир едиб. Чүнки шоуменләр елә дүшүнүр ки, онлар шоупутатлардан даһа чох халга хидмәт едирләр. Мәсәлән, Аллаһтәрәфи, КВН шоучулары, Рафел-Ҹошгун мејмунлуглары даһа чох халгы өзүнә ҹәлб едир, јохса шоупутатхана? Бу дәгигә шоупутатхана билетлә олса бир Аллаһ бәндәси пул вериб ҝедиб орда отурмаз. Илла ки, кимсә селфи чәкдирмәк истәсә, һансыса јапутатла ҝөрүнтү наминә фото чәкдирмәк фикринә дүшсә. Һеч дә тәсадүфи дејил ки, КВН шоучулары мәһз јапутатхананы, назирләри, мәмурлары тәнгид етдикләри үчүн рәғбәтлә изләнилирләр. 

Әслиндә белә бир суал үнванлајан журналистин мәгсәди будур ки, нә үчүн шоупутатлар данышмыр, шоупутатханада сакитлик һаким олур, депутат сәсиндән даһа чох депутатханадан ја котлет ији ҝәлир, ја да јатан депутатын хорхору. Амма Огтај Әсәдов бир аз мүбалиғәли данышыб. Чүнки мән бу дәгигәнин өзүндә инанмырам елә бир журналист тапа биләк ки, депутатханада һансыса јапутатын, шоупутатын данышдығынын интизарыны чәксин. Сиз бәзи һалларда бир чох журналситин депутатханадан репортаж һазырламасына, депутатлары диндирмәсинә чох дә ҹидди јанашмајын. Онларын һамысы гәзетә, журнала хәбәр олмаг үчүн едилир. Һәгигәтдә исә пешәси наминә, бир парча чөрәк уҹбатындан мәсәлән Һады Рәҹәбли, Заһид Оруҹ, Гүдрәт Һәсәнгулијев, Фазил Гәзәнфәр кими "мыраз" адамларла үзләшән журналистләр белә икраһ һисси кечирир, ичләриндә бу ҹүр алчаг депутатлара саһиб олдуглары үчүн хәҹаләт һисси кечирирләр. Һәгигәтән мүсаһибә алан кичик бир дәстә дә аилә һакимијјәтинин јалтагларындан ибарәт инсанлардыр ки, иҹтимаи фикир формалашдырмаг, ҝүја Рамиз Меһдијевлә Илһам Әлијевин тәјин етдији депутатларын доғрудан да бир ишә јарадыгларыны ҝөстәрмәјә чалышырлар. Халгын исә бу инсанлар барәсиндәки рәји бәллидир. Бир вахтлар һакимијјәт депутатларындан олан Ҝүләр Әһмәдова өзү демишди ки, бүтүн депутатлар садәҹә тәјин едилир. Рамиз Меһдијев тәрәфиндән сечилир. Бундан әлавә, депутатханадакыларын бир п..а јарамадығыны сүбут етмәк үчүн башга дәлилләр дә мөвҹуддур.
Бири будур ки, нә үчүн депутатханаја, даһа доғрусу јапутатханаја һәгиги бир мүхалифәтчи дүшә билмир. Неҹә олду, бу мүхалифәтчиләрин һеч бирини халг севмир? Икинҹиси, халгдан бир-бир сорушун, сосиал шәбәкәләрә мүраҹиәт един, ҝөрәҹәксиниз ки, халг бу адамлары ләнәтләјир. Үмумијјәтлә халгын нәзәриндә өлкәдә милләт вәкили дејә бир шеј јохдур, садәҹә ики шәхсин тәјинатыјла сечилән јапутатлар мөвҹуддур.

Јапутатларын данышмамасына ҝәлинҹә. Бахын, бу јапутатларын бәзиси үмумијјәтлә депутатханаја ҝәлмир. Онлары халг танымыр. Чүнки онлар мәһз јапутатханада јер бош галмасын дејә, мүхалифәт јер тутмасын дејә, бир дә өлкәдә депутатхананын мөвҹуд олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн орада отурублар. Әксәријјәти дә мүхалифәтчиләри тәнгид вә тәһгир етдикләри үчүн орада отуруб. Мәсәлән, Елшән Мусајев јапутатдыр, милләт вәкили кими бир п..а дәрман олмајыб, бүтүн ҝүнү ҝиҹ-ҝиҹ мәгаләләрини трол сајтлара ҝөндәрир, онлар да мүхалифәт әлејһинә олан мәгаләләри чап етмәклә өз ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКЛӘРИНИ нүмајиш етдирирләр. Фазил Гәзәнфәр Һејдәр Әлијев һагда дедикләрини једији, Илһам Әлијевә јалтагландығы үчүн јапутатханада она да јал верибләр. Араз Әлизадә президент сечкиләри компанијасында Ҹәмил Һәсәнлијлә чәнә-боғаза чыхмышды. Ону да биртәһәр јапутатханада үзв етдиләр. Заһид Оруҹ, Гүдрәт Һәсәнгулијев, Һүсејнбала Мирәләмов вә с. лазымсыз инсанлар да о ҹүр. Сонунҹусу дебатларда Иса Гәмбәри, Әли Кәримлини сөјмүшдү. 

Бунлара әлбәттә Огтај Әсәдов данышмаға имкан вермәз. Чүнки бири данышыб дејир ки, авропа ҝәлиб биздән сечки системи өјрәнмәлидир. Һансы ки, бу сөзү дејән Сијавуш котлетлә коктејли бир-бириндән ајыра билмәјәҹәк гәдәр "кәнтош" бир адамдыр. Бири данышыб дејир ки, авропада Илһам Әлијев кими лидер јохдур дејә бизә пахыллыг едирләр. Бири дејир авропа өлкәләриндә краллар вардыр, һөкүмәтләри баш назирләр идарә едир. Бири данышыб дејир ки, мүәллим ҝедиб ҝүнортадан сонра иншаатда ишләсин. Бунларын һансы данышыр, ағзындан үфунәт ији верир. Она ҝөрә дә бунлар данышмаса јахшыдыр. Иш о јерә чатыб ки, халг дејир ки, ҹәһәннәмә олсун Һады да онун аилә бизнеси дә, јетәр ки, ағзыны ачыб нәҹасәтини төкмәсин. Чүнки о данышанда, мүһарибә әлилләри, ветеранлар, касыб халг, ушаг пулу үзүнә һәсрәт галанлар, азтәминатлылар, демәк олар халгын бүтүн тәбәгәси психи хәстәлијә дүчар олур. Јапутатхана бу ҹүр лазымсыз, абырсыз инсанлардан ибарәтдир. Артыг һакимијјәт өзү дә бунлары дедикләрини ешитмәк истәмир. Амма нә етсин ки, башга адамлары јохдур. Бу сәбәбдән дә онлара данышмаға иҹазә вермирләр.


1176 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...