Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Август 2019

Әзиз халг, һәфтәләрлә Азадлыг мејданында Илһам Әлијевин плакатларыјла Гарабағы тәләб един

Әлләриниздә Илһам Әлијевин портретијлә Гарабағы тәләб един...
Әзиз халг, нијә игтидарын дедији "лазым" олмаг истәмирсән?

Әзиз халгымыза белә бир тәклиф; Әзиз халг, һәр заман Гарабағын ишғалдан азад едилмәсинин мәсулијјәтини Азәрбајҹан игтидарынын үстүнә јыхырыг. Дүз дә едирик. Һакимијјәт, ордусу, силаһы олан бир игтидар өз торпагларыны горумағы баҹармалыдыр, бу, онун бојнунун борҹудур. Өлкәнин әразибүтөвлүјүнүн горунмасы да шәхсән Илһам Әлијевин өһдәсиндәдир. Бејнәлхалг һүгугда да тәсбит едилиб ки, тәҹавүзә мәруз галмыш өлкә, дөвләт өз торпагларыны истәсә һәрб јолујла ишғалдан азад едә биләр. Бу ишдә анҹаг Аллаһа бел бағламалыјыг. Һансы хариҹи өлкәјә ҝедиб Гарабағы тәләб етсәниз дејәҹәк ки, сиз мүһарибә етдиниз, биз гојмадыг.
İлләрдир бәзи һакимијјәт нүмајәндәләри, хүсусилә ЈАП депутаты Елман Нәсиров гејд едир ки, биз мүһарибәјә башласаг ермәниләр дејәҹәк ки, биз сүлһ јолујла гајтармаг истәјирдик, Азәрбајҹан һәрб јолуну тутуб. Дүнја дөвләтләри дә бизи тәрк едиб Ермәнистанын тәрәфини тутаҹаг. Бурнунун уҹуну ҝөрә билмәјән бу ҹүр "узагҝөрәнләрә" демәк лазымдыр ки, сән башладын, онлар о ҹүр деди? Ермәнистан онсуз да Гарабағы гајтармаг фикриндә дејил. Хариҹи дөвләтләрин дә бу ҹүр дүшүндүјүнү мүһарибәјә башлајандан сонра заман ҝөстәрәҹәк. Ајыб дејил ки, сиз башлајын, сапанда бир даш гојуб Ермәнистана тәрәф атын, ондан сонра дүнја дөвләтләри галхсалар сиз дә ҝери чәкилин. Бу оландан сонра бәли, сизә халг инана биләр. Јохса ортада нә јумурта вар, нә фал вар, садәҹә Елман Нәсиров кими тојуг-ҹүҹә һининдә ҝизләниб фала бахан фалчыларымыз вар. Сонра да чыхыб дејир ки, ермәни әсҝәрләри сәнҝәрдә әјилә-әјилә ҝәзир. 

Әзиз халг, билирсиниз ки, дүнјада демократијанын бешији сајылан Франсада артыг нечә һәфтәдир президент Макронун истефасы тәләб олунур. Онлар һакимијјәти говмаг истәјирләр. Өзләринин әдаләтли һакимијјәтини тәјин едәҹәкләринә әминдирләр. Сизләрә "Франса халгындан ибрәт алын" демирик, чүнки биздә Азадлыг һәрәкаты Франсадан илләр өнҹә баш вериб. Јенә Азадлыг мејданына төкүлүб Азәрбајҹан һакимијјәтиндән Гарабағы ишғалдан азад етмәсини тәләб един.

Әзиз халг, биз игтидардан Гарабағы алмасыны умуруг. Амма ҹидди, әмәли, көклү бир иш ҝөрмүрүк. Неҹә ки, һакимијјәт Ермәнистана гаршы ҹидди бир иш ҝөрмүр, анҹаг "лазым"ы ҝөзләјир.
Əзиз халг, биз инанырыг ки, һакимијјәтдә олан Елман Нәсиров, Сијавуш Новрузов вә бу типли инсанлар утанмасалар чыхыб дејәрләр ки, Азәрбајҹан халгы Гарабағы биздән тәләб етмир дејә биз дә алмырыг.
Сиз исә Азадлыг мејданына – Милли Азадлыг Һәрәкатында олдуғу кими – чыхын, һәфтәләр, ајларла мејданда галын. Бәзи налајиг һакимијјәт адамларынын әлинә бәһанә дә вермәјин. Әлләриниздә Илһам Әлијевин портретијлә Гарабағы тәләб един. Вәһши полисләр, налајиг һакимијјәт адамлары ҝөрсүн ки, бурада һеч бир сијаси мотив, ҹинајәт тәркиби јохдур. Мүхалифәт нүмајәндәләри дә дәфәләрлә дејиб ки, биз үмуммилли мәсәләләрдә игтидарла бирләшмәлијик. Неҹә ки, бир әсҝәримиз ермәни ҝүлләсинә туш ҝәләндә ону игтидар да, мүхалифәт дә, халг да шәһид адландырыр. Чүнки үмуммилли мәсәләдир. 

Әзиз халг, әҝәр доғрудан да Гарабағын азадлығыны истәјирсинизсә буну един, Гарабағы игтидардан тәләб един.


463 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...