Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Август 2019

Әрдоған вә Имамоғлу Илһам Әлијевдән ибрәт алмалыдыр

Дејәк ки, Түркијәнин ән бөјүк шәһәри олан Истанбулун мери тәзә адамдыр, Илһам Әлијеви танымыр, Азәрбајҹана ҝәлмәјиб, Әрдоған ки, узун илләрдир Азәрбајҹаны, онун ҹумһурбашканы олан Илһам Әлијеви таныјыр, Азәрбајҹана ҝәлиб, Илһам Әлијевә “кардешим”, “аркадашым”, “синиф јолдашым” сөзләрини дәфәләрдә дејиб. Бүтүн бунлара рәғмән нијә Илһам Әлијеведән ибрәт алмыр. Ахы, “кардешлик”, “аркадашлык” анҹаг сөздә олмамалыдыр, ҝәрәк әмәлдә дә өзүнү “кардешин”, “аркадашын” кими апарасан. Јохса арадакы сәмимијјәтә, “ҹаным-ҹиҹим”ләрә, “кузусармасы олмалара” ким инанар?

Гардаш, Имамоғлу Истанбул Бөјүкшәһәрин иҹра башчысы сечилиб-сечилмәјиб Әрдоғанла јола ҝетмирләр. Бири игтидар, диҝәр мүхалифәт. Артыг Имамоғлу безиб, кечән дәфә дејиб ки, сајын Әрдоғандан рандеву (ҝөрүш) тәләб етмишәм, “бир буҹук ајдыр” (јарым ај) рандеву тәләбимә ҹаваб вермәјиб. Имамоғлу инди ешидәҹәјиниз сөзләри мәни “чылдыртды”, өзүмдән чыхдым. Дејир ки, САЈЫН ҸУМҺУРБАШКАНЫМЫЗ ДА МӘН ДӘ ХАЛГЫН ИРАДӘСИ (ДӘСТӘЈИ, СӘСИ) САЈӘСИНДӘ СЕЧИЛМИШИК. ОРТАГ НӨГТӘМИЗ ХАЛГДЫР. Даһа сонра дејиб ки, САЈЫН ҸУМҺУРБАШКАНЫ ИЛӘ ИСТАНБУЛУ, ИСТАНБУЛУН ИШСИЗЛӘРИНИ, ПРОБЛЕМЛӘРИНИ ГОНУШАҸАҒЫЗ. Адам белә јердә јаныб јахылмасын бәс нејләсин. Бу адамлара мәсләһәт ҝөрүрүк ки, ҝәлиб Илһам Әлијевдән ибрәт алсынлар. Дүздүр, Јунис Сәфәров Азәрбајҹанын икинҹи бөјүк шәһәри олан Ҝәнҹәнин мерини ҝәбәрдәндә Имамоғлу вәфизәдә дејилди. Она гисмәт олмады ки, Елмар Вәлијевин “гуруҹулуғундан” ибрәт алсын. Амма фүрсәтдир ки, Елмар Вәлијевин ҝәбәрмәсиндән ибрәт алсын.
Диҝәл ки, ејб еләмәз, һәлә дә ҝеҹ дејил, Илһам Әлијев Әрдоғана да, Имамоғлуна да ибрәт олаҹаг потенсиала малик бир сијасәтчидир. 

Гардаш, әввәл вәзифәҹә балаҹа олдуғу үчүн Имамоғлудан башлајаг. Бу нә сөздүр дејирсән халгын ирадәсијлә сечилмишәм. Демирсән гоншу Азәрбајҹандан ајыб олар? Һеч сијасәтчи дә халгын дәстәји илә сечиләр? Сиз һеч Азәрбајҹандан ибрәт алмырсыныз? Бахын “гулағынызын дибиндә” олан Азәрбајҹана. Кимин пулу, дајдајы вар, јахшы оғурлаја, халгы пис ҝүнә гоја, Һејдәр Әлијевә јахшы бүст дүзәлдә, Илһам Әлијев үчүн узун торт биширә билирсә мер ола билир. Јохса халг белә ҝәлди, ирадә белә ҝетди. Бу шејләр бош сөһбәтләрдир. Сән һәлә Аллаһына шүкүр елә ки, Әрдоған Илһам Әлијевдән ибрәт алмајыб, сәни сечилмәјә, халга јахын бурахыр. Башыны сал ашағы ишини ҝөр дә. Сәнин бәхтин ҝәтириб ки, Азәрбајҹанда нәинки сијасәтчи кими, һеч вәтәндаш кими дә доғулмамысан. Сән Азәрбајҹанда олсајдын мүхалифәтчи кими нәинки мер, һеч мәктәб мүдири дә ола билмәздин.
İнди исә ҝәләк Әрдоғана. Гардаш, нә истәјирсән ахы халгдан? Нијә халгы даға-даша салырсыныз, әзијјәт верирсиниз ки, ҝәлиб сизин, јәни илләрин игтидар-мүхалифәт партијаларынын давасына “танык” (шаһид) олсун, “ојаламада” (сәсвермәдә) иштирак едиб өз рәһбәрини сечсин. Буду һа, Илһам Әлијевдән, гардашым, аркадашым, синиф јолдашым дедијин инсандан ибрәт алмасан белә олар да. Нә үчүн мүхалифәти сечкиләрә јахын бурахырдын ки, инди дә онун тиканлы сөзләринә туш ҝәләсән. Һејиф дејил Азәрбајҹан. Дедијим кими мүхалифәтин нә ихтијары вар мәктәб мүдири олсун, о ки галды мер. Мүхалифәтин нә ихтијары вар “Јоу Тубе” каналы ачыб данышсын, о ки галды телевизија. 

Сајын Әрдоған, бир бармағынызы гатлајыб сајын, ҝөрәк сиз нечә дәфә тәсәввүр едә биләрсиниз ки, Азәрбајҹанда мүхалифәт лидери олан Әли Кәримлинин партијасынын үзвү ҝедиб Ҝәнҹәдә мер олсун. Јығышдырын бу ҹамааты, митингләри. Бүтүн ҝүнү мүхалифәт лидерләри ҝәлиб халгы башына топлајыб онлардан сәс истәјир. Халг да мејданларда банан, перошки јејиб күчәләри зибилләјиб ҝедир. Өлкәдә дүз-әмәлли систем, игтидар гурун. Игтидарсынызса дүз-әмәлли игтидар олун. Бир сијасәтдә үч шеј олмамалыдыр. Анҹаг бир шеј олмалыдыр. Мүхалифәтсиз, халгсыз игтидар. Азәрбајҹандакы кими. Башга јох. Олмаз. Тәкҹә Давосда “беним ичин де артык Давос битмишдир” демәк асандыр, һүнәриниз варса “беним ичин һалк, мүһалефет” битмишдир дејин. Илһам Әлијев кими.


618 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...