Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Ијун 2019

Јәмән ордусу: Ракетләримиз сионист режимини вура биләр

Јәмән һава гүввәләринин мәтбуат катиби Абдуллаһ әл-Ҹофри дејиб: “Јәмәнин тәҹавүзкарлар әлејһинә әмәлијјатлары шиддәтләнәҹәк.”
“Мурату әл-Ҹәзирә”-јә мүсаһибә верән мәтбуат катиби әлавә едиб: “Биз Әрәбистанын ән бөјүк, ән мүһүм вә сионист мүтәхәссисләринин јерләшдији һава лиманыны вурдуг. Јахын ҝүнләрдә бу әмәлијјатлар шиддәтләнәҹәк.”
Даһа мүасир ракет вә дронларын мөвҹудлуғундан хәбәр верән мәтбуат катиби дејиб ки, бу ракетләр Бабул-мәндәб вә ондан узаг олан јерләрә, һәтта Сүвејш каналына чатыр. Һәр ҝүн Гырмызы дәниз васитәсилә 4,7 барелл нефт нәгл олмасына диггәт етмәклә, Әрәбистан Јәмәнә гаршы мүһарибәни дајандырмадығы сурәтдә бу бејнәлхалг ҝәми јолу аманда галмајаҹаг. Бунун исә чох мүһүм сијаси исмарышы вардыр вә дүнја бу исмарыша тамамилә диггәт јетирмәлидир.
Абдуллаһ әл-Ҹофри ачыгламасынын давамында өтән ил Ријадда Әл-Мәјамә сарајынын Бәдр Һ-2 ракети илә вурулмасына ишарә едәрәк дејиб: “Ријад дөвләти ракетин галыгларыны Америкаја апарды ки, орада буну арашдырыб ракетин Јәмән, јахуд Иран истеһсалы олдуғуну өјрәнсин. Бундан сонра Абу Дабидә Бараке нүвә стансијасы да һәмин ракетлә вурулду вә стансијаја ағыр зијан дәјди. Онлар әввәл буну инкар етмәјә сәј етдиләр. Амма сонра буна етираф етмәјә мәҹбур олдулар вә 24 милјард доллар хәрҹләнмиш стансијанын ачылышы тәхирә салынды.”
1048 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP