Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2019

Залым режим Исламчы мәһбус Руфулла Ахундзадәнин өлдүрмәји планлашдырыб

Һазырда мәһбус һәјаты јашајан Ислам партијасы Астара тәшкилатынын сәдри Руфулла Ахундзадәнин аиләси бу барәдә мәлумат верир. 

Аиләсинин билдирдијинә ҝөрә онун ајаглары тутулуб вә лазым олан тибби јардым ҝөстәрилмир. Аиләсинин Иран Ислам Республикасындан ҝәтирдији әсәб дәрмналарынын фајдалы олдугларыны десә дә, һазырда о дәрмналарын да истифадәсинә иҹазә верилмәдијини билдирибләр. Пентенсиар хидмәтин һәкимләринин вердији дәрмналар исә тамамилә әкс нәтиҹә ҝөстәрәрәк хәстәнин һалыны даһа да писләшдирир. 

Руфулла Ахундзадәнин аиләси, бундан әлавә билдирибләр ки, онун ревматизми дә вар, һәкимләрин дәрманы көмәк етмир вә чөлдән ҝәлән дәрманлары да бурахмырлар. Ики дәфә инсул кечириб бир дәфә дә инфакт вуруб. Үрәјиндә чат вар.

Руһуллаһ Ахундзадә 2011-ҹи илин јанвар ајында шәрләнәрәк һәбс едилиб вә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинин һөкмү илә 11 ил 6 ај азадлыгдан мәһрум едилиб. Исламчы бу илин мајында кәскин миокард инфаркты кечириб.
786 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP